INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL SCIENCE AND BUSINESS – 2022

26-27 Май 2022, Стара Загора, България
Уважаеми дами и господа,
от името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Научната конференция с международно участие „„Аграрни науки и бизнес““, която ще се проведе на 26-27 май 2022 г. в СПА комплекс „Калиста“, Старозагорски минерални бани.

Целта на конференцията е разпространението на нови знания и добри практики в областта на аграрните, биологическите и технически науки, засилването на връзките между различните университети и научни институти в България и чужбина, както и изграждане на устойчива връзка образование – наука – бизнес, като основа за развитие на икономиката, базирана на знанието.

Очакваме ви на Научната конференция с международно участие – „Аграрни науки и бизнес“ в гр. Стара Загора, Студентски град, Тракийски университет, Аграрен факултет.

С уважение:
доц. д-р Димитър Панайотов
Декан на Аграрен факултет
Тракийски Университет – Стара Загора

Заявените за участие в Научната конференция доклади ще бъдат разпределени в 5 секции, както следва:
ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ
РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ
ЕКОЛОГИЯ, ОКОЛНА СРЕДА И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ
АГРАРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Работни езици: Български и Английски. Power Point презентациите и постерите да бъдат представени на английски език. Устното представяне – по избор на автора на български или на английски език.

РЕГЛАМЕНТ
За участие в научната конференция се допуска представяне на пленарни доклади, устни и постерни презентации на научни съобщения по проблеми в съответните научни направления.

Продължителност на устните презентации:
• пленарен доклад – до 30 минути
• доклад – до 10 мин.
Размери на постерите – 75х110 см (ширина х височина).

ПУБЛИКУВАНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ
Публикуване на резюмета в „Книжка с резюмета“
Изисквания към резюметата
Резюмето не трябва да надхвърля 300 думи общо, включително заглавие, имена на авторите и институциите и електронна поща на кореспондиращия автор. Резюмето е придружено с до 5 ключови думи. Резюмето се изпраща заедно с регистрацията.

Публикуване на научни статии в списание „Agricultural Science and Technology“
Представените, обсъдени и одобрени доклади ще бъдат публикувани в научното списание на Аграрния факултет „Agricultural Science and Technology“ на английски език след рецензирането им.
Всички доклади трябва да бъдат представени според изискванията на списанието, посочени на адрес: http://www.agriscitech.eu/instruction-to-autors/

След представянето на конференцията, всички одобрени материали трябва да бъдат подготвени в MS Word и изпратени на г-жа Нели Цветанова – Технически редактор на E-mail: editoffice@agriscitech.eu, за рецензиране, обсъждане в редколегия и отпечатване.

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ И ВАЖНИ ДАТИ

Такса за участие (до два доклада): 200 лв. (с ДДС)
Такса за докторанти: 60 лв. (с ДДС)
Студенти: безплатно
Такса за участие на фирми: 500 лв.
Краен срок за регистрация и резюме/та на английски език: 30 април 2022 г.

При РАННО ЗАПЛАЩАНЕ се ползва 20% отстъпка от таксата за участие!
Краен срок за ранно заплащане: 15 април 2022 г.

ЗАПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ БАНКОВ ТРАНСФЕР

Уникредит Булбанк, Стара Загора

IBAN: BG29UNCR76303100117681, BIC code: UNCRBGSF

Моля в трансферния документ вписвайте името на участника и институцията.

Участие в конференцията се допуска след заплащане на съответната такса правоучастие.

Издаване на фактура
Ако е необходима фактура, моля, изпратете данните – за къде и кого е, на адрес: julieta.kocherenko@trakia-uni.bg или ги добавете в поле „Въпроси и коментари“ при регистрация.